Gizlilik İlkeleri

GİZLİLİK İLKELERİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSELVERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ!

 

Anayasa’daöngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinkorunması amacıyla çıkarılmış olan "Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’dekabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğegirmiştir.

 

Yürüttüğümüzfaaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından VeriSorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgilerinizaşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek,güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3.Kişilere ve/veya yurt dışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek veKVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişiselverilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

 

Kişiselverilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; elektronik veya kağıt ortamındaişleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgiliotoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerineuymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmeningereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmektir.

 

www.denizlibilisim.com müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. www.denizlibilisim.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteriprofillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyene-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgilervasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devametmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

 

Kişiselverilerin işlenme amacı aşağıdaki şekildedir;

 

Websitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlikbilgilerini teyit etmek,

İletişimiçin adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Mesafelisatış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleritahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemelerile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleriyapabilmek,

Elektronik(internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt vebelgeleri düzenlemek,

Mesafelisatış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleritahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

Kamugüvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamugörevlilerine bilgi verebilmek,

Müşterilerimizedaha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarınıdikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkındamüşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

Müşterimemnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapanmüşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamdaanlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamdaanketler düzenlemek,

Anlaşmalıkurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek,hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimizile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Yasalyükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğanhaklarımızı kullanabilmek

Bu kişiselveriler www.denizlibilisim.com hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açıkrızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası veİletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ilebilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

Yukarıdabelirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar:Ana hissedarımız, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi ya da yurtdışıiştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliğiyaptığımız, iş ortağı kuruluşlar, Gizlilik Sözleşmesi uyarınca onay vereceğinizortaklar ve diğer 3. kişilerdir. Ancak bilmenizi isterizki KVKK gereği organikbağımızın olmadığı bu 3. Kişiler ile de kişisel verilerinizin büyük birhassasiyet ile korunması için her türlü önlem tarafımızdan alınmakta bütün 3.Kişiler ile yazılı taahhütler de dahil olmak üzere ciddi yaptırımlar içerensözleşmeler üzerinden bu paylaşım yapılmaktadır.

 

Kişiselverilerin toplanma yöntemi: Genel müdürlük, müesseseler veya e-satış kanalları,mobil uygulama kanalları ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişiselverileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda açık rızalarının alınması iletoplanabilir

 

KVKK’nın 11.maddesi gereği haklarınız: www.denizlibilisim.com’ye başvurarak, kişiselverilerinizin;  a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgitalep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme, d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e)eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesindeöngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, g)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılanişlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analizedilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararıngiderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kişisel Veri Saklama Süresi

 

6698 sayılıKanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler,şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonimhale getirilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi HakkındaKanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlükayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebinizüzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

İlgilitalepleriniz için bize çağrı merkezimiz üzerinden 0545 745 60 86 veya info@denizlibilisim.com.tr  e-postası aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.